Flirtak.pl Regulamin

Mając na celu przeglądanie serwisu internetowego Flirtak.pl (dalej – portal randkowy, strona lub usługa) oraz korzystanie z jego usług i możliwości należy przestrzegać regulaminu korzystania z Flirtak.pl. Zobowiązanie przestrzegania regulaminu Flirtak.pl Pan/Pani podejmuje akceptując niniejszy regulamin. Użytkownik akceptując regulamin zobowiązuje się naprawić szkodę, wyrządzoną wskutek działań niezgodnych z regulaminem.

Akceptując regulamin korzystania z Flirtak.pl Pan/Pani potwierdza, że skończył/-a co najmniej 18 lat.

Osoby niepełnoletnie lub osoby, które nie akceptują regulaminu Flirtak.pl, są obowiązane niezwłocznie przerwać rejestrację i opuścić stronę Flirtak.pl.

 1. Zostać członkiem Flirtak.pl (dalej – członek) i korzystać z usług świadczonych przez portal może wyłącznie zarejestrowany użytkownik.
 2. Zarejestrować się na Flirtak.pl mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat, które podały wyłącznie prawdziwe i szczegółowe dane. Obowiązuje zakaz rejestracji korzystając z cudzych danych. Flirtak.pl zastrzega sobie prawo według własnego uznania rozstrzygania kwestii prawdziwości, szczegółowości i dokładności danych. W razie podania przez członka nieprawdziwych, nieszczegółowych lub niedokładnych danych Flirtak.pl ma prawo niezwłocznie, bez informowania użytkownika usunąć go z listy osób zarejestrowanych (usunąć rejestrację członka) i (lub) podjąć dowolne inne kroki.
 3. Członek jest obowiązany potwierdzić wskazany adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub dane logowania do Facebook’a. W przeciwnym wypadku zostanie wobec niego zastosowany zakaz korzystania z usług portalu randkowego.
 4. Członek ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki, które wynikły lub mogły wyniknąć wskutek podania fałszywych danych, wliczając ale nie ograniczając się do szkody wyrządzonej Flirtak.pl i/lub innym członkom.
 5. Na bazie przedłożonych danych i informacji przygotowywany jest profil członka. Dane profilu członka z chwilą jego utworzenia będą widoczne i dostępne dla pozostałych członków Flirtak.pl.
 6. Członek może ograniczyć dostęp do danych profilu pozostałym członkom Flirtak.pl, wybierając odpowiednie ustawienia na stronie przetwarzania danych profilu członka.
 7. Usługodawca Flirtak.pl nie odpowiada za dostępność danych profilu przygotowanego z inicjatywy samego członka i ich ujawnienie pozostałym członkom Flirtak.pl i/lub osobom trzecim.
 8. Za zachowanie poufności wobec loginu i hasła logowania (dalej – dane logowania) całkowitą odpowiedzialność ponosi sam członek.
 9. Członek jest obowiązany zapewnić zachowanie poufności wobec danych logowania i nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeżeli z jakichkolwiek powodów dane logowania staną się znane osobom trzecim, członek powinien niezwłocznie poinformować o tym administrację Flirtak.pl i niezwłocznie zmienić dane logowania, by osoby trzecie nie mogły z nich skorzystać. Członek odpowiada za wszelkie działania osób trzecich, jeżeli wykonano je z wykorzystaniem danych logowania członka, na członku spoczywa też odpowiedzialność i wszystkie obowiązki, które wynikły (mogły wyniknąć) lub są związane z działaniami osób trzecich, podjętymi wykorzystując dane logowania.
 10. Flirtak.pl ma prawo bez ostrzegania członka uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do wszelkich przekazanych przez niego informacji lub danych.
 11. Rejestrując się na portalu oraz przekazując Flirtak.pl swoje dane i/lub informacje, użytkownik bezwarunkowo zgadza się, by usługodawca portalu administrował i przetwarzał wszelkie podane przez członka dane osobowe lub pozostałe uzyskane informacje oraz używał takich danych i/lub informacji w poniższych celach:
  1. Świadczenie usług przez Flirtak.pl – stworzenie warunków osobom do zapoznania się z innymi osobami, które im się podobają, na podstawie całości podanych przez nie informacji osobistych, zamieszczenie informacji o członku oraz wykorzystanie danych i/lub informacji w ramach świadczenia usług firmom oraz w celu wykonania zobowiązań umownych;
  2. Marketing bezpośredni.
 12. Usługodawca przetwarza podane przez członka dane osobowe, dlatego zakres przetwarzanych danych zależy od samego członka. Najczęściej przetwarzane są następujące dane członka: imię, nazwisko, pseudonim, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zdjęcie (-a), adres IP, zamiłowania, treść wiadomości, miejsce zamieszkania (adres), płeć, data urodzenia / wiek, godzina zalogowania się i wylogowania, historia przeglądania portalu, stan cywilny, numer rachunku/numer identyfikacyjny karty kredytowej i (lub) instytucji płatniczej.
 13. Usługodawca nie przekaże bez zgody użytkownika żadnym osobom trzecim żadnych wymienionych wyżej informacji, składających się na dane osobowe użytkownika, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub niezbędne do celów wyświadczenia usługi, włączając osoby fizyczne i prawne, świadczące usługi płatnicze, oraz osoby fizyczne i prawne, świadczące usługi najmu serwera. Osoby te, świadcząc usługi, mają lub mogą mieć dostęp do niektórych danych członka i/lub informacji o członku. Usługodawca zapewnia, że wymienione osoby nie będą mogły wykorzystać takich informacji do żadnych celów i będą używać je wyłącznie w zakresie, niezbędnym do wykonania powierzonych im funkcji.
 14. Rejestrując się na portalu randkowym i akceptując niniejszy regulamin osoba wyraża swoją zgodę na odbiór nieograniczonej ilości wiadomości o charakterze informacyjnym i innym ze strony Flirtak.pl, z wyłączeniem informacji o charakterze reklamowym i innym, uznanych za marketing bezpośredni, jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingu bezpośredniego.
 15. Informacje o charakterze informacyjnym, reklamowym i innym członkowi mogą być przekazywane w dowolny sposób, na podstawie dowolnych przekazanych przez członka portalowi danych. Najczęściej w celach marketingu bezpośredniego mogą być wykorzystywane takie dane członka: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zdjęcie, adres IP, zainteresowania, treść wiadomości, miejsce zamieszkania (adres), płeć, data urodzenia / wiek, godzina zalogowania się i wylogowania, historia przeglądania strony. Członek ma prawo cofnąć zgodę na otrzymywanie wspomnianych informacji od Flirtak.pl. Oświadczenie o zaprzestaniu wysyłania informacji powinno być wysłane na wskazany w danych adres poczty elektronicznej usługodawcy strony.
 16. Wszystkie informacje osobiste ujawnione podczas rejestracji członka i korzystania z usług portalu randkowego oraz pozostałe dane będą przechowywane w terminie 10 lat po tym, gdy podmiot, którego dane dotyczą, sam usunie swoje dane lub od ostatniego dnia aktywności podmiotu, którego dane dotyczą, na portalu. Gdy członek sam usuwa dane, przez określony czas są one przechowywane w nieaktywnej bazie danych.
 17. Członek, po okazaniu dokumentu tożsamości lub po potwierdzeniu swojej tożsamości w trybie określonym przepisami prawa lub używając środków łączności elektronicznej, które pozwalają na właściwą identyfikację osoby, ma prawo bezpłatnie raz w roku kalendarzowym zapoznać się z własnymi danymi przetwarzanymi przez usługodawcę oraz uzyskać informacje, z jakich źródeł i jakie jego dane osobowe zostały zgromadzone, w jakim celu są przetwarzane i komu są i były udostępniane przynajmniej w ostatnim roku. Usługodawca, po otrzymaniu wniosku użytkownika, w terminie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku na piśmie przedkłada dane, o które się wnioskuje, lub wskazuje powody odmowy uwzględnienia takiego wniosku. Na wniosek członka takie dane powinny być udostępniane na piśmie. Jeżeli członek, po zapoznaniu się ze swoimi danymi osobowymi ustali, że są nieprawdziwe, nieszczegółowe lub niedokładne, zwraca się do usługodawcy (na piśmie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem stron internetowych lub w innej formie). Usługodawca jest obowiązany sprawdzić dane osobowe i w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych poprawić nieprawdziwe, nieszczegółowe i niedokładne dane i/lub wstrzymać przetwarzanie takich danych osobowych, z wyłączeniem przechowywania, oraz poinformować o tym podmiot, którego dane dotyczą, oraz powiązanych odbiorców danych. Członek ma prawo zaskarżyć działania (zaniechanie) usługodawcy, jako administratora i/lub podmiot przetwarzający dane do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania odpowiedzi lub w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin na udzielenie odpowiedzi.
 18. Flirtak.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnej chwili. Flirtak.pl ma obowiązek informować wszystkich użytkowników o zmianach regulaminu pocztą elektroniczną lub zamieszczając informacje na stronie internetowej www.flirtak.pl na 30 dni przed wejściem regulaminu w życie. Zgodnie z porozumieniem między użytkownikiem i usługodawcą, jeżeli użytkownik nie usunie swojej ankiety w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia, zostanie uznane, że akceptuje on nowy regulamin.
 19. Usługodawca Flirtak.pl ma prawo w dowolnej chwili bez osobnego informowania zmienić wszystkie lub część świadczonych przez stronę usług i/lub warunki i tryb świadczenia usług, jak również ograniczyć lub zakazać użytkownikowi dostępu do portalu randkowego.
 20. Członkowie mogą zarejestrować się, nawiązać kontakt i poszukiwać innych członków bezpłatnie, jednak jeżeli chcą się wyróżnić, być bardziej widzialni i kontaktować się w sposób nieograniczony, mogą skorzystać z dodatkowych, płatnych usług Flirtak.pl. Nabycie dodatkowych usług nie uprawnia członków do naruszania postanowień niniejszego regulaminu.
 21. W przypadku, gdy dostęp członka do portalu lub świadczenie usług zostanie ograniczone lub przerwane z przyczyn, niezwiązanych z naruszeniem określonych w niniejszym regulaminie obowiązków, na pisemny wniosek członka świadczenie terminowych płatnych usług zostanie przedłużone na okres, w jakim nie były świadczone lub świadczenie było ograniczone. O przerwie technicznej, wskutek której zostanie ograniczone działanie portalu lub świadczenie usług, usługodawca Flirtak.pl poinformuje w dniu, na który zaplanowano przerwę techniczną. Na wniosek członka świadczenie terminowych płatnych usług zostanie przedłużone na okres przerwy technicznej, w którym niemożliwe było korzystanie z usług strony.
 22. Członek ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez portal randkowy wycofując swoją rejestrację. Nabywając dodatkowe usługi członkowie rozumieją, że mają prawo w terminie 14 dni zrezygnować z nabytych usług i odzyskać zapłacone pieniądze. O zwrocie członkowie powinni poinformować pocztą elektroniczną support@flirtak.pl.

  Gwarancja zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni traci ważność z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług i korzystania z nich przez użytkowników. W żadnych innych przypadkach pieniądze za dodatkowe płatne usługi nie podlegają zwrotowi.

 23. Portal randkowy nie odpowiada za działania członków i osób trzecich w ramach korzystania z usług i możliwości strony oraz za wyrządzoną szkodę.
 24. Informacje zamieszczone przez członków na portalu randkowym nie stają się własnością strony. Flirtak.pl nie odpowiada za to, że członek ujawnił na stronie prywatne informacje (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, konto na Facebook’u i in.) lub osobistą korespondencję z osobami trzecimi.
 25. Członek powinien zaniechać wszelkich działań, które wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę portalowi, pozostałym członkom Flirtak.pl lub osobom trzecim i ich interesom.
 26. Na portalu Flirtak.pl obowiązuje zakaz wszelkich działań zakazanych przepisami prawa litewskiego i międzynarodowego, wliczając, ale nie ograniczając się do działań, które:
  1. zachęcają do użycia przemocy, dyskryminacji rasowej, etnicznej, kulturowej lub innej;
  2. obrażają dumę, honor, reputację i in. dowolnych osób;
  3. naruszają prawo dowolnej osoby do prywatności;
  4. szkodzą lub stanowią zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia innych osób;
  5. naruszają prawa autorskie i prawa pokrewne;
  6. naruszają wymogi litewskich ustaw i rozporządzeń, unijnych aktów prawnych, umów i porozumień międzynarodowych oraz dobro, którego bronią wymienione akty prawne.
 27. Do działań zakazanych na portalu Flirtak.pl zalicza się:
  1. Rozpowszechnianie, propagowanie lub reklamowanie pornografii i/lub erotyki;
  2. Reklamowanie, żądanie i poszukiwanie usług seksualnych;
  3. Zamieszczanie jakiejkolwiek reklamy bez uprzedniego uzgodnienia z administracją Flirtak.pl;
  4. Jakiekolwiek logowanie na stronie z wykorzystaniem kodów programowych, jak również kodów HTML lub jakichkolwiek skryptów programowych z celem uzyskania korzyści, zaszkodzenia stronie lub jej członkom;
  5. Utworzenie więcej niż jednej ankiety przez jedną osobę fizyczną;
  6. Inne nieomówione w niniejszym regulaminie zachowanie lub działanie, szkodliwe dla członków Flirtak.pl, portalu, jego infrastruktury, wizerunku lub osób trzecich.
 28. Członek jest obowiązany do naprawienia w całości szkody, wyrządzonej Flirtak.pl, jego członkom lub osobom trzecim wskutek działań lub korzystania z usług i/lub możliwości portalu.
 29. Rejestracja członka, który na stronie Flirtak.pl podejmuje zakazane działania może zostać niezwłocznie usunięta, z kolei informacje niezgodne z przepisami prawa, które członek zamieścił na portalu Flirtak.pl, niezwłocznie skasowane, mogą one zostać ponadto przekazane właściwym organom ochrony prawnej i innym. Flirtak.pl zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, by członkowi, który naruszył niniejszy regulamin, została ograniczona możliwość zalogowania się na stronie.
 30. Dowolny członek, który zauważy na portalu zakazane informacje lub działania, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym administrację Flirtak.pl.
 31. Za działania niezgodne z prawem oraz zamieszczanie na portalu randkowym zakazanych informacji osoby mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności administracyjnej lub karnej. O wykrytych naruszeniach przepisów prawa administracja Flirtak.pl informuje organy ochrony prawnej.
 32. Administracja Flirtak.pl zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęć członka, które nie spełniają wymogów strony lub kształtowanego przez nią wizerunku. Podstawowe wymagania wobec zdjęcia profilowego:
  1. Na zdjęciach powinna być wyraźnie widoczna twarz członka;
  2. Zdjęcia powinny mieć rozmiar przynajmniej 300x300 pikseli;
  3. Zdjęcia powinny być nie większe niż 20 megabajtów;
  4. Na zdjęciach nie może pojawić się erotyka (wliczając, ale nie ograniczając się do: nagiego ciała, bielizny i in.);
  5. Na zdjęciach nie może być ukazana przemoc (wliczając, ale nie ograniczając się do wizerunków, znaków lub gestów, zachęcających do przemocy lub obrażających innych członków);
  6. Zdjęcia powinny być własnością członka;
  7. Na zdjęciach nie może pojawić się żadna reklama (wliczając, ale nie ograniczając się do znaków wodnych, loga i in.);
  8. Na zdjęciach nie mogą być same osoby niepełnoletnie;
  9. Zdjęcia nie mogą powtarzać się.
 33. Za ponowne zamieszczenie nieodpowiednich zdjęć na portalu Flirtak.pl administracja zastrzega sobie prawo ograniczyć członkowi możliwość publikowania nowych zdjęć i/lub ograniczyć lub zakazać wejścia na portal randkowy. Mając na celu zapobieganie rozpowszechnianiu nieprzyzwoitych i szkodliwych dla wizerunku strony zdjęć Flirtak.pl zastrzega sobie prawo użycia takich zdjęć według własnego uznania bez osobnej zgody osoby, która je zamieściła.

 34. Wszelkie używanie na stronie kodów HTML lub oprogramowania z celem wyrządzenia szkody odwiedzającym stronę jest zakazane. Ankieta członka, który używał kodów HTML lub oprogramowania, zostanie niezwłocznie usunięta, członek zaś, jeżeli złamie prawo, zostanie przekazany organom śledczym.  
 35. Członkowie mają prawo składania reklamacji dotyczących jakości obsługi wysyłając listy na adres poczty elektronicznej support@flirtak.pl. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia, wysyłając ją na adres elektroniczny, z którego list otrzymano.

 36. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, użytkownikowi będą przysługiwać inne sposoby rozstrzygania sporów, określone w aktach normatywnych, poprzez złożenie usługodawcy pisemnego wniosku o rozwiązanie sporu w drodze pozasądowej, ze wskazaniem:

Polityka prywatności i zasady używania cookies (ciasteczek)

Świadcząc usługi oraz współpracując z klientami Flirtak.pl kieruje się zasadami partnerstwa. Te same zasady stosujemy również przetwarzając Pana/Pani dane osobowe i starannie chroniąc Pana/Pani prywatność. W niniejszym dokumencie przedstawiamy stosowane na naszej stronie internetowej zasady gromadzenia informacji o odwiedzających i ich wykorzystania.

Cookies – to mały fragment tekstu, używany przez wiele stron internetowych do notowania kolejnych wejść użytkowników na stronę. Jako że cookies to pliki nieaktywne, ich używanie jest bezpieczne. Cookies nie wysyłają wirusów ani innego szkodliwego oprogramowania. Zwracamy uwagę, że cookies są używane przez większość stron internetowych. Przy pomocy cookies używanych przez Flirtak.pl zostaje zapewnione właściwe działanie strony i są stwarzane lepsze możliwości dostosowania strony do potrzeb użytkowników. To zaś pozwala Panu/Pani pomyślnie korzystać z Flirtak.pl oraz zamawiać pożądane usługi. Chcemy zwrócić uwagę, że cookies niezbędne nie wymagają zgody użytkownika, pozostałych używamy wyłącznie po uzyskaniu zgody.

Cookies używane na stronie Flirtak.pl:

 • Pliki cookies niezbędne – przechowywanie informacji o bieżącym wejściu na stronę,
 • Pliki cookies zachowania – przechowywanie danych statystycznych dotyczących wejść na stronę,
 • Pliki cookies funkcyjne – przechowywanie informacji dotyczących wyborów i ustawień odwiedzających stronę.

Dane uzyskane z cookies są przetwarzane zgodnie z Ustawą Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych oraz innymi aktami prawnymi do celów, wskazanych w punkcie 11 Regulaminu. Żadne informacje nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.

Cele używania cookies:

 • Informacje zachowane przez cookies są używane do zapewnienia wykonania zwykłych operacji oraz działania strony, w celach gromadzenia danych statystycznych, doskonalenia strony i stworzenia najdogodniejszych warunków korzystania ze strony przez użytkowników.
 • Cookies pomocne są również w rozpoznaniu Pana/Pani jako wcześniejszego użytkownika strony, zachowaniu historii odwiedzin przez Pana/Panią Flirtak.pl i dostosowania według tego treści. W taki sposób stronę można doskonalić, uczynić wygodniejszą dla użytkowników.
 • Jeżeli odwiedzając naszą stronę użytkownik wnioskuje o kontakt, wysyła do nas zapytanie, list elektroniczny, ze wskazaniem imienia, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, my takich danych używamy wyłącznie w ramach wykonania zamówienia użytkownika oraz udzielrnia wszystkich niezbędnych informacji o naszych usługach.
 • Cookies śledzące zachowanie gromadzą anonimowe informacje o tym, na jakie strony wchodzą użytkownicy. Dzięki nim dowiadujemy się, jakie towary i jakie informacje ze strony są dla użytkowników najbardziej interesujące.
 • Cookies funkcyjne zapamiętują wybory podczas przeglądania, dlaczego podczas kolejnego wejścia na stronę nie trzeba od nowa ustawiać tych samych parametrów.

Informujemy, że dane uzyskane z cookies są przetwarzane zgodnie z Ustawą Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych oraz innymi aktami prawnymi. Żadne informacje nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.

Rezygnacja z cookies:

W swojej przeglądarce zawsze można sprawdzić, z jakich cookies korzystamy (ich dokładną nazwę i termin ważności). W dowolnej chwili można też cofnąć zgodę na używanie cookies, zmieniając ustawienia i kasując cookies w swojej przeglądarce. Zwracamy uwagę, że po wyłączeniu cookies, mogą przestać działać niektóre funkcje strony.

Jeżeli Pan/Pani nie chce otrzymywać z Flirtak.pl cookies, należy otworzyć w swojej przeglądarce opcje internetowe, wybrać „Ustawienia cookies“ (ang. Advanced Cookie Settings) i wpisać adres strony Flirtak.pl na listę stron, z których Pan/Pani nie chce otrzymywać cookies. Można też wykasować poszczególne lub wszystkie zachowane wcześniej przez Pana/Pani przeglądarkę cookies. Więcej informacji o cookies, jak je wykasować lub nimi zarządzać na stronie www.aboutcookies.org

Nazwa cookie

Przeznaczenie cookie

Chwila utworzenia

Okres ważności

Używane dane

_gfp

Przeznaczone do gromadzenia danych o wejściach użytkownika na stronę. Zebrane dane są używane do kategoryzacji zainteresowań użytkowników i profili demograficznych

Wchodząc na stronę

1001 dni

Niepowtarzalny identyfikator

_ga

Używane w celu odróżnienia jednego użytkownika od drugiego

Wchodząc na stronę

1 dzień

Niepowtarzalny identyfikator

_gat

Używane w celu obserwacji zachowania użytkownika na stronie

Wchodząc na stronę

2 lata

Niepowtarzalny identyfikator

fr

Używane w celu obserwacji użytkowników Facebook’a, którzy zrezygnowali z marketingu

Podczas logowania, wylogowania się z konta, korzystania z Facebook’a

91 dni

Identyfikator przeglądarki, identyfikator użytkownika Facebook’a

s

Utworzenie cookie sesji

Wchodząc na stronę

Do końca sesji

Niepowtarzalny identyfikator

cookies_accepted

Wykorzystywane do odnotowania, czy użytkownik zaakceptował naszą politykę korzystania z cookies

Wchodząc na stronę

730 dni

Identyfikator wyboru

xc_hli

Wykorzystywane do odnotowania logowania użytkownika

Wchodząc na stronę

1 rok

Identyfikator logowania

xc_at

Wykorzystywane do utrzymania logowania

Wchodząc na stronę

1 rok

Identyfikator utrzymania logowania

_oui

Wykorzystywane do identyfikacji konta użytkownika

Wchodząc na stronę

1 rok

Identyfikator konta użytkownika

NID

Przeznaczone do przypomnienia wyborów użytkownika na stronie

Wchodząc na stronę

184 dni

Niepowtarzalny identyfikator

GAD

Przeznaczone do przypomnienia zachowania użytkownika na stronie

Wchodząc na stronę

1718 dni

Niepowtarzalny identyfikator

PHPSESSID

Wykorzystywane do rozpoznania urządzeń mobilnych

Wchodząc na stronę

Ważne do końca sesji

Identyfikator płatności mobilnych

W razie dodatkowych pytań lub niejasności, prosimy o kontakt telefoniczny: +37064608218 (w dni robocze w godz. od 9:00 do 17:00) lub wejście na: Pomoc

Portal Flirtak.pl należy do Legacy Ventures OU, nr identyfikacyjny (REGON) 14004533, z siedzibą pod adresem Narva mnt 5, Tallinn.